Overslaan en naar de inhoud gaan

Updated 01-05-2018

DutchTrainingProfessionals bv neemt haar dienstverlening uiterst serieus. Wij stellen alles in het werk om professionele diensten en excellente klantenservice te verlenen. Hiervoor zijn wij ook afhankelijk van de bij ons aangesloten professionals. Hieronder leest u hoe wij hiermee omgaan.

Dit is de gebruiksovereenkomst van DutchTrainingProfessionals.nl (hierna DTP), een dienst van DutchTrainingProfessionals B.V., KvK nr. 56961855, gevestigd te Amsterdam (de Gebruiksovereenkomst). Lees deze zorgvuldig.  DTP kan de Gebruiksovereenkomst van tijd tot tijd aanpassen.  De meest actuele Gebruiksovereenkomst is te raadplegen op de website van DTP; www.dutchtrainingprofessionals.nl (de Website). Je gebruik van de Website, DTP, of gerelateerde diensten betekent dat je de meest recente versie van de Gebruiksovereenkomst aanvaardt.


1. Dienstverlening DTP

1.1 DTP biedt op haar Website een platform aan waarop een gebruiker (de Gebruiker) een overeenkomst met een trainingsprofessional (de Professional) kan aangaan.

1.2 De Gebruiker kan via de Website op verschillende manieren (bijvoorbeeld: door een Professional in te huren of door deel te nemen aan een Open Training ) een dienst (de Dienst) van een Professional  verkrijgen, onder de voorwaarden die nader zijn omschreven in deze Gebruiksovereenkomst.

1.3 DTP biedt ook een service die betaling van de Dienst faciliteert (de Betaalservice).

1.4 DTP heeft een faciliterende rol en is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van een Gebruiker of Professional.


2. Account en Profiel

2.1 Professionals betalen voor een account een jaarlijks bedrag zoals omschreven op de tarievenpagina van de Website. DTP kan naar eigen inzicht bepalen of een account zal worden verstrekt. DTP spant zich in om kwalitatief hoogwaardige profielen van Professionals te tonen en behoudt zich het recht voor profielen te wijzigen of verwijderen.

2.2 Je staat er jegens DTP voor in dat de informatie die je verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder jouw persoonsgegevens zoals je naam en e-mailadres . Je stemt ermee in dat wij je gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van je account.

2.3 Je stemt ermee in dat DTP je portret en informatie voor verkoop en marketing doeleinden kan gebruiken, zonder dat daarvoor enige vergoeding door DTP voor verschuldigd is.

2.4 Je bent zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van het wachtwoord van je account en je zult anderen geen toegang verlenen tot DTP met behulp van jouw account.

 

3. Gebruik Website en Betaalservice

3.1  Je staat er jegens DTP voor in dat je bevoegd bent gebruik te maken van de Website en om te handelen in overeenstemming met de Gebruiksovereenkomst. De activiteiten die je verricht in het kader van DTP mogen niet:

 i.  op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;

 ii.  inbreuk maken op rechten van DTP of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele  eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy

 iii. in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;

 iv. op enige wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens DTP of een derde.

3.2  DTP biedt de Betaalservice aan door tussenkomst van MultiSafePay B.V. (de Betalingspartner). Betalingen via de Betaalservice zijn niet verzekerd. DTP faciliteert de betalingen slechts, en je stemt ermee in dat de betalingen niet in een separate rekening worden gehouden.


4. Trainingovereenkomst

4.1 De Professional en de Gebruiker zullen met elkaar afspraken maken over  levering van de Dienst (bijvoorbeeld: datum, tijdstip, locatie, kosten, mogelijkheden tot annulering). Bij het uitvoeren van de Dienst ontstaat dan een opdrachtovereenkomst tussen de Gebruiker en Professional (de Trainingovereenkomst).

4.2 DTP is geen partij bij de Trainingovereenkomst, maar Gebruiker en Professional erkennen dat DTP belang heeft bij een goede uitvoering van de Trainingovereenkomst. De Trainingovereenkomst bevat dan ook een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van DTP, dat DTP in staat stelt naleving van de Trainingovereenkomst te vorderen.

4.3 DTP brengt in ruil voor haar diensten een fee in rekening bij de Professional (de Fee). De hoogte van de Fee staat vermeld op de Website. DTP zal de Fee verrekenen met de betalingen die zij aan de Professional verschuldigd is.

4.4 De Professional verklaart de werkzaamheden van de Trainingovereenkomst uit te voeren in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep of bedrijf.


5. Privacy

Door het gebruik van de Website ben je gebonden aan ons Privacybeleid, zoals beschikbaar is op de Website.


6. Aansprakelijkheid

6.1 DTP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voort mocht vloeien uit gebruik van de Website. DTP is niet aansprakelijk voor enige schade van Gebruiker of Professional die verband houdt met of voortvloeit uit de Trainingovereenkomst.

6.2  Onverminderd hetgeen elders in de Gebruiksovereenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van DTP jegens Gebruiker of Professional beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 500,– per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt).

6.3 De Gebruiker of Professional vrijwaren DTP tegen alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de Trainingovereenkomst, of het gebruik van de Diensten.


7 Overige bepalingen

7.1 Deze Gebruiksovereenkomst bevat alle afspraken die partijen terzake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen terzake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

7.2  Indien één of meer bepalingen van de Gebruiksovereenkomst nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

7.3 Op de Gebruiksovereenkomst is Nederlands recht van toepassing en alle eventueel daaruit voortvloeiende geschillen zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.